Профил на купувача

Обществени поръчки

icon pdfВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за реда и организацията за възлагане на обществените поръчки в Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория, БАН

08.12.2020 г..

Обявление за изменение на Договор № 3 /10.07.2019 г.
Публикувано на 08.12.2020 г. в 12:06 часа.


Допълнително Споразумение № 3-А от 16.11.2020 г. към Договор № 3 / 10.07.2019 г.
Публикувано на 08.12.2020 г. в 12:06 часа.


08.08.2020 г..

Институтът по астрономия с НАО стартира открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

ИЗРАБОТКА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТЕЛЕСКОП, НАБЛЮДАТЕЛНА КУЛА И КУПОЛ ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛНА АСТРОНОМИЧЕСКА ОБСЕРВАТОРИЯ РОЖЕН (НАО-РОЖЕН)

Документи за участие - тук


22.08.2019г.

Обществена поръчка с предмет "Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН" открита с решение ОП-2 от 25/08/2016:
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


10.07.2019г.

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН“, открита с Решение номер РИ-ОП-3 от 13.06.2019г.
Документи - виж тук
Дата на създаване: 10.07.2019 г.
web site: http://www.bas.bg/


Информация за възложена обществена поръчка с предмет

„ЗАКУПУВАНЕ НА 3 БРОЯ CCD КАМЕРИ по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „ЗАКУПУВАНЕ НА 2 БРОЯ CCD КАМЕРИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА 2-М ТЕЛЕСКОП НА ИА С НАО“ Обособена позиция № 2 – „ЗАКУПУВАНЕ НА 1 БРОЙ CCD КАМЕРА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА РАБОТА С КУДЕ-СПЕКТРОГРАФА НА 2-М ТЕЛЕСКОП НА ИА С НАО“.

icon pdfПриемо-предавателен протокол

icon pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка, обособена позиция 1

icon pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка, обособена позиция 2

icon pdfОбявление за възложена обществена поръчка

icon pdfДоговор за обособена позиция 1
icon pdfДоговор за обособена позиция 2

icon pdfЦеново предложение за обособена позиция 1
icon pdfЦеново предложение за обособена позиция 2

icon pdfТехническо предложение за обособена позиция 1
icon pdfТехническо предложение за обособена позиция 2


Допълнително споразумение N2 към Договор HH-2445/10.01.2017


26.09.2017г.

РЕШЕНИЕ за класиране на допуснати участници и определяне на изпълнител


14.09.2017г.

СЪОБЩЕНИЕ за публично отваряне на ценови предложения


01.08.2017г.

ПРОТОКОЛ за провеждане на процедура по отваряне и класиране на постъпилите оферти на кандидатите за участие в открита процедура за възлагане на на обществена поръчка с предмет: „ЗАКУПУВАНЕ НА 3 БРОЯ CCD КАМЕРИ по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „ЗАКУПУВАНЕ НА 2 БРОЯ CCD КАМЕРИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА 2-М ТЕЛЕСКОП НА ИА С НАО“ Обособена позиция № 2 – „ЗАКУПУВАНЕ НА 1 БРОЙ CCD КАМЕРА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА РАБОТА С КУДЕ-СПЕКТРОГРАФА НА 2-М ТЕЛЕСКОП НА ИА С НАО“.


12.07.2017г.

ПРОТОКОЛ за разглеждане и оценка на офертите и за класиране на участниците за изпълнение на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, чрез покана до определени лица по реда на чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП, с предмет: Обновяване отразяващия слой на главното огледало на 2-метровия телескоп на Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория.


04.07.2017г.

ПОКАНА за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, чрез покана до определени лица по реда на чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП, с предмет: Обновяване отразяващия слой на главното огледало на 2-метровия телескоп на Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория.


09.06.2017г.

Днес, 09.06.2017 г., Институтът по астрономия с НАО открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ЗАКУПУВАНЕ НА 3 БРОЯ CCD КАМЕРИ по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „ЗАКУПУВАНЕ НА 2 БРОЯ CCD КАМЕРИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА 2-М ТЕЛЕСКОП НА ИА С НАО“ Обособена позиция № 2 – „ЗАКУПУВАНЕ НА 1 БРОЙ CCD КАМЕРА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА РАБОТА С КУДЕ-СПЕКТРОГРАФА НА 2-М ТЕЛЕСКОП НА ИА С НАО“.

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА публикувано в АОП
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКАТА публикувано в АОП

Документи - виж тук

Дата на създаване: 09.06.2017 г.


06.02.2017 г.

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН“, открита с Решение номер ОП-2 от 25.08.2016 г. на БАН / преписка рег. № 01175-2016-0006 в АОП/.
Документи - виж тук

Дата на създаване: 06.02.2017 г.

web site: http://www.bas.bg/


17.11.2016 г.

Решение за прекратяване процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Закупуване на CCD камера, предназначена за 2-м телескоп на ИА с НАО” (виж тук).


10.11.2016 г.

Срокът за подаване на оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Закупуване на CCD камера, предназначена за 2-м телескоп на ИА с НАО" се удължава до 16.00 часа на 16.11.2016 г. (виж тук). Отварянето на офертите ще се състои от 10:00 часа на 17.11.2016 г.


18.10.2016 г.

Днес, 18.10.2016 г., Институтът по астрономия с НАО открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Закупуване на CCD камера, предназначена за 2-м телескоп на ИА с НАО".

Пакетът с пълната документация за участие в процедурата се намира тук.


25. 02. 2013г.

Днес 25. 02. 2013г. Институт по астрономия с НАО обявява Обществена поръчка относно:

"Изследване, разработка, изработка и въвеждане в експлоатация на високодисперсен спектрограф от тип "echelle", предназначен за 2-метровия телескоп на Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория (ИА с НАО)"

Пакет с пълната документация се намира тук.

В Регистъра на обществените поръчки са вписани следните документи, касаещи настоящата обществена поръчка:
Обявление номер 525314 и Решение номер 525318.

25. 03. 2013г. -- Относно обществена поръчка - Обявление номер 525314 и Решение номер 525318.
На вниманието на заинтересованите лица: - Постъпили до момента въпроси и техните отговори.

22. 04. 2013г. -- Относно обществена поръчка - Обявление номер 525314 и Решение номер 525318.
На вниманието на заинтересованите лица: - Обявление за отваряне на ценови оферти.