Публикации

Публикации на Института по астрономия с НАО

Публикации


Учените от ИАсНАО публикуват своите изследвания в престижни научни списания в областите на астрономията, астрофизиката, слънчевата и планетна физика. За последните 5 години са публикувани статии в около 30 различни реферирани и индексирани списания.

Брой публикации

Цитати