Information for visitors

logo

The coordinates:   longitude +22d 40m 30s   latitude +43d 37m 22s   altitude 650 m 

Information for visitors

Arrangement in advance is recommended because the visitations are not always possible!

Visiting during daytime:

The visitors can see the observatory, the collection of posters of interesting sky objects, the telescopes and the aparature. A short talk is presented on astronomical observations performed at the observatory. Profesional astronomer will answer all your questions about astronomy.

Visiting during evening time:

Possibility to observe interesting sky objects through the telescopes of the observatory. This is only possible at nighttime and clear sky.

Информация за посетителите

Желателна е предварителна уговорка тъй като посещенията не винаги са възможни!

Дневни посещения:

На посетителите са предоставя възможността да разгледат обсерваторията, нейната колекция от постери на интересни небесни обекти, както телескопите и оборудването. Изнася се кратка беседа за астрономическите наблюдения провеждани на обсерваторията. Професионален астроном ще отговори на всякакви въпроси от областта на астрономията.

Вечерни посещения:

Възможност за наблюдение на интересни небесни обекти през телескопите на обсерваторията. Наблюдения са възможни само нощем, при ясно и безоблачно небе.