Система за математическа обработка и анализ на данни 6D-STAT- предназначение и основни характеристики

 

Програмният пакет 'ШЕСТМЕРНА СТАТИСТИКА' /6D-STAT/ е мноофункционална система за първична обработка и математически анализ на данни . Включва голям брой функции за предварителна обработка /селекция , обединение и сортиране на данни/, различни математически операции /действия с константи , изчисления по зададени формули върху данните, вкл. и с някои специални функции, почти всички основни числени методи /числено диференциране и интегриране, интерполации на функции на една и две променливи , всички основни статистически методи за анализ на данни, вкл. и на временни редове, построяване на регресионни модели от различен тип , вкл. и на временни редове. Застъпени са и някои алгоритми, свързани с обработката на изображения. Пакетът разполага с разнообразни възможности за графично представяне на получените резултати, както и вътрешен език за създаване на макропроцедури.

До началото на 2006 г са разработени седем основни версии на 6D-STAT. Първите 6 от тях са разработени за работа под DOS. Седмата версия работи в средата на Windows 95-XP.

 

 Развитието на пакета 6D-STAT под DOS (1994-2003 г)

6D-STAT 1.0 : Първата версия на системата за обработка и анализ на данни 'ШЕСТМЕРНА СТАТИСТИКА' е завършена на 5 декември 1994 година. Тя беше предназначена за работа под DOS. Включва 6 програмни модула : операции с файлове и колони + процедура за пълзящо усредняване, еднофакторен корелационно-регресионен анализ с възможност за избор на най-добрата еднофакторна връзка измежду 6 функции, еднофакторен дисперсионен анализ, изчисляване на статистически моменти /средна стойност, дисперсия, средноквадратично отклонение, асметрия и ексцес/, хистограми, многофакторен корелационно-регресионен анализ с възможност за включване в многофакторанта връзка до 5 фактора и общо на 6 параметъра в минимизиращага функция, линеен крос-корелационен и автокорелационен анализ , анализ на временни редове на основата на t-r.htm T-R периодограмен анализ и построяване на модели на временни редове на основата на получените спектри /T-R корелограми/. Математически операции с колони -общо 7 на брой. Монохромна графика /CGA 640х200,

EGA 640x350, Hercules 720x348 пиксела/.

Въведен е главният стандартен формат на пакета 6D-STAT за запис и организация на данни- до 6 колони и до 2000 записа във всяка една от тях.

Усъвършенствуваната версия 1.1 е завршена през м. януари 1995г.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6D-STAT 2.0: Завършен е през месец юни 1995 година. Добавени са модули за еднофакторен хи-квадрат тест и интерполиране на данни по метода на Ейткен и Фурие-анализ. С помощта на еднофакторен корелационно--регресионен анализ може да се търси най-оптимална връзка измежду 14 вида минимизиращи функции. Въведен е ирежим на автоматично избиране на най--добрата еднофакторна връзка измежду 13 от тях. Броят на маметаматическите операции с колони е увеличен от 7 на 20. Монохромна и цветна графика- добавени са графични режими EGA 640x200 -16 цвята, ЕGA 640x350 -16 цвята, VGA 640х480 -16 цвята и монохромна VGA 640x480 пиксела. Въведен е специализиран табличен редактор за 6D-файлове.

Усъвършествуваните модификации /версии 2.1 и 2.5 / са завършени съответно през м.септември 1995 и м.януари 1996 г. Във версия 2.5 за пръв път е включен екранен калкулатор.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6D-STAT 3.0: Пакетът е завършен през м.април 1996 г. Включени са процедури за отстраняване на линеен тренд и цикъл от временен ред. В модулът за еднофакторен корелационно-регресионен анализ е добавена функция за временно включване на колона с данни от друг файл. Добавен е програмен модул за дискриминантен анализ. Въведена е функция за заснемане на данни от работна графика /текущи резултати/ и записването им в 6D файл.  Включена е възможност за запис на графиката в стандартен графичен формат LBM /de Lux Painter II/. Към модула за многофакторен корелационно-регресионен анализ е добавена функция за тримерна графика, представяща връзка между предиктант и два фактора.

Усъвършенствуваната версия 3.25 е завършена през м. септември 1996г.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6D-STAT 4.0: Базовата версия е завършена през м.февруари 1997 г, а подобрените вариант /4.5/ - през м. юли с.г. Въведени са специализирани функции за извеждане на помощна информация, а така също и възможности за въвеждане на коментарни редове /до 5 на брой/ към 6D-файловете.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6D-STAT 5.0: Една от най-успешните модификации на пакета 'ШЕСТМЕРНА СТАТИСТИКА'. Завършена е през м.март 1998г. Два усъвършенствувани варианта /5.1, и 5.2 / са готови съответно през април и септември с.г., а версия 5.5 - през януари 1999г. Добавена е процедура за интерполация на функция на две променливи, броят на математическите операции с колони е увеличен от 20 на 26. От временните редове може да се отстраняват общо до 15 на брой двупараметрични трендове, а в моделите на временните редове освен цикли /до 15 на брой/ има и възможност за включване на линейни и нелинейни трендове. В многофакторния корелационно-регресионен анализ могат да се получават и използуват за прогнозиране функции , съдържащи до 11 параметъра. Включена е възможност за двуфакторен дисперсионен анализ, а в модула за хи-квадрат тест е добавено графично представяне на честотите на алтернативни събития. Съществено е подобрен потребителският интерфейс. Като допълнителен модул към пакета е включена програма за изследване на амплитудните вариации на избрани цикли в рамките на изучавания временен ред /интегрални мощностни параметри/ Добавена е функцията 'корелационна матрица' към модулите за еднофакторен и многофакторен корелационно-регресионен анализ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6D-STAT 6.0: Това е последната основна версия на пакета 'ШЕСТМЕРНА СТАТИСТИКА', работеща под DOS. Завършена е през м.юни 2000 г, а преработеният вариант /6.5/ през януари 2002г. Програмният модул за изследване на интегралните мощностни параметри е включен към основния пакет. Разработена е и е включена система за макропроцедури PIRX , /вътрешен програмен език на 6D-STAT/. Добавени са някои допълнителни функции, които подобряват връзката между 6D-STAT и програмната система за обработка на изображения POLARIS. Броят на математическите операции с колони е увеличен на 35. Подобрена е сисемата за получаване на помощна информация. През 2003 година за пакета 6D-STAT 6.0/ 6.5 е разработена надстройка , включваща няколко допълнителни програми /за T-R периодограмен анализ на временен ред с неравномерна временна стъпка, преобразуване на редици от базата данни ITRDB /International Tree Rings Data Base/ в 6D-файлове, енергиен баланс на повърхността на кометно ядро и др.

 

6D-STAT 7.0/7.1

Разработването на 6D-STAT 7.0 отне общо около две години и бе окончателно завършено на 19 декември 2005 г. В инсталационен вариант /от USB Flash памет, CD ROM или твърд диск / пакетът заема обем от около 4.5 МВ . Работи на Windows 95, 98, 98SE, Me , 2000 и ХР. За устойчивата работа са необходими мивимум 64 МВ RAM и процесор Pentium I (100 MHz).

Пакетът съдържа 19 програмни модула. Той съдържа всички възможности на 6D-STAT 6.5 като освен смяната на операционната система са направени подобрения в много насоки. Най-важните от тях са следните: