logoASTROPHYSICAL
     INVESIGATIONS

Institute of Astronomy
Bulgarian Academy of Sciences

                                                            Number 7 - printed version         

Extragalactic astronomy

Stars and Stellar Systems

Sun and Solar system


Instrumentation and Methodics


Dipolma and PhD thesis, Abstracts

 
                                                                         Приложение:  Известия на НАО  - съдържание,                                                                                                                                               Contribution of NAO - content

Electronic Publishing: G.Petrov [p e t r o v @a s t r o.bas.bg]             WEB_design: M.Dechev [m d e c h e v@a s t r o.bas.bg]

Печата се по решение на Редколегията и на Научния съвет на ССА с НАО и на ИА.
Статиите са сканирани "както са", таблиците и графиките са обединявани, когато това е възможно.

 ISSN 0861-265X                                                                                                               Created by G.Petrov, December 2006